Các lỗi thường gặp của máy E-STUDIO 520/600/720/523/623/723/850/853

MỘT SỐ LỖI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CHO CÁC DÒNG MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E-STUDIO 520, TOSHIBA E-STUDIO 600, TOSHIBA E-STUDIO 720, TOSHIBA E-STUDIO 523, TOSHIBA E-STUDIO 623, TOSHIBA E-STUDIO 723, TOSHIBA E-STUDIO 850, TOSHIBA E-STUDIO 853.

Máy toshiba estudio 650 copY cứ ra được vài bản thì máy nó lại báo chế độ chờ một lúc rồi mới cop được tiếp 

Có vài nguyên nhân, do nhiệt độ sấy chưa đủ chế độ nhiệt hoặc do cấp mực, vào 08-410-411-412 tăng nhiệt lên 

Máy Toshiba 453 của tôi photo hay in thì suốt theo chiều dài của tờ A4 chữ bị biến dạng (méo chữ).

Máy Toshiba E453 của bạn in hay photo đều bị biến dạng méo chữ! Nhòe méo chữ có vài nguyên nhân, cụm trống, cụm từ bị nặng tải, bánh răng trống sứt mòn, Hộp laze, motor gương nhiều cạnh, nặng lỗi boad SYS. Cần phone bên mình hướng dẫn chi tiết hơn. Chúc bạn thành công./.

Code KHẮC PHỤC
C130 1st drawer tray abnormality: The tray-up motor-1 does not run normally or the 1st drawer tray does not move normally. (Feeding of any other drawer than the 1st drawer is possible.)
C140 2nd drawer tray abnormality: The tray-up motor-1 does not run normally or the 2nd drawer tray does not move normally. (Feeding of any other drawer than the 2nd drawer is possible.)
C150 3rd drawer tray abnormality: The tray-up motor-2 does not run normally or the 3rd drawer tray does not move normally. (Feeding of any other drawer than the 3rd drawer is possible.)
C160 4th drawer tray abnormality: The tray-up motor-2 does not run normally or the 4th drawer tray does not move normally. (Feeding of any other drawer than the 4th drawer is possible.)
C180 Tandem LCF tray-up motor abnormality: The Tandem LCF tray-up motor does not run normally or the Tandem LCF tray does not move normally. (Feeding of any other drawer than the Tandem LCF is possible.)
C1A0 Tandem LCF end fence motor abnormality: The Tandem LCF end fence motor does not run normally or the Tandem LCF end fence does not move normally. (Feeding of any other drawer than the Tandem LCF is possible.)
C1C0 Option LCF tray-up motor abnormality: The Option LCF tray-up motor does not run normally or the Option LCF tray does not move normally. (Feeding of any other drawer than the Option LCF is possible.)
C260 Peak detection error: Lighting of the exposure lamp (white reference) is not detected when the power is turned ON.

-Đèn chụp dơ, yếu
-Dây cáp đèn chụp bị lỗi
-HP sensor bị lỗi
-Board ccd bị lỗi

C270 Carriage home position sensor not turning OFF within a specified period of time: The carriages do not shift from their home position within a specified period of time.
C280 Carriage home position sensor not turning ON within a specified period of time: The carriages do not reach their home position within a specified period of time.
C360 Wire cleaner drive motor abnormality: The wire cleaner drive motor does not run normally or the charger wire cleaner does not move normally.

Nguyên nhân: Lỗi cụm cao áp trống
Phương pháp:
– Kiểm tra dây cao áp, sw
– 03 – 243: Test motor lau dây cao áp
– 03 – 252: Test dây cao áp
– 08 – 418: Không thực hiện lau dây cao áp lúc khởi động

C370 Transfer belt cam motor abnormality: The transfer belt cam motor does not run normally when the power is turned ON or the copying is started.

Kiểm Tra dây về main – Sensor

C411 Thermistor/heater abnormality at power-ON: Thermistor abnormality is detected at power-ON or the fuser roller temperature does not rise within a specified period of time after power-ON.
C412 Thermistor/heater abnormality at power-ON: Thermistor abnormality is detected at power-ON or the fuser roller temperature does not rise within a specified period of time after power-ON.
C443 Heater abnormality after abnormality judgment (not reaching to intermediate temperature)
C445 Heater abnormality after abnormality judgment (pre-running end temperature abnormality)
C446 Heater abnormality after abnormality judgment (pre-running end temperature abnormality)
C447 Heater abnormality after abnormality judgment (temperature abnormality at ready status)
C449 Heater abnormality after abnormality judgment (overheating)
C465 Pressure roller thermistor abnormality after entering ready status (pre-running end temperature abnormality)
C466 Pressure roller thermistor abnormality after entering ready status (pre-running end temperature abnormality)
C467 Pressure roller thermistor abnormality after entering ready status (temperature abnormality at ready status)
C468 Pressure roller thermistor abnormality after entering ready status (overheating)
C471 IH power voltage abnormality or IH initial abnormality (IH board initial abnormality)
C472 IH power voltage abnormality (power supply abnormality)
C473 IH power voltage abnormality (power voltage upper limit abnormality)
C474 IH power voltage abnormality (power voltage lower limit abnormality)
C475 IH power voltage abnormality (power supply abnormality when door is opened)
C480 IH abnormality
C481 IGBT abnormality
C490 IH control circuit abnormality or IH coil abnormality: The IH control circuit is under abnormal conditions, or the IH coil is broken or has a short-circuit.
C4A0 End of cleaning web
C4B0 Fuser unit counter abnormality
C550 RADF interface error: Communication error has occurred between the RADF and the scanner.
C560 Communication error between Engine-CPU and PFC
C570 Communication error between Engine-CPU and IPC board
C580 Communication error between IPC board and Finisher
C590 Communication error between Engine-CPU and Laser-CPU
C730 EEPROM error: EEPROM cannot be initialized normally when the code 05-352 is performed or the data cannot be read out of the EEPROM when the power is turned ON.
C820 Read sensor adjustment error: The read sensor cannot be adjusted normally when the code 05-356 is performed.
C830 Original length detection sensor adjustment error: The original length detection sensor cannot be adjusted normally when the code 05-356 is performed.
C840 Small original reverse sensor adjustment error: The small original reverse sensor cannot be adjusted normally when the code 05-356 is performed.
C850 Tray lift motor abnormality
C860 Large original exit sensor adjustment error: The large original exit sensor cannot be adjusted normally when the code 05-356 is performed.
C870 Temperature detection error
C940 Engine-CPU abnormality
C970 High-voltage transformer leakage abnormality: The high-voltage leakage of the main charger is detected.
CA10 Polygonal motor abnormality: The polygonal motor does not run normally.
CA20 H-sync detection error: Laser beam cannot be detected at the SNS board.
CA30 Secondary scanning coarse adjustment error [e-STUDIO850]
CA41 Window comparator abnormality (error during secondary scanning control) [e-STUDIO850
CA42 Sensor signal busy error (error during secondary scanning control) [e-STUDIO850]
CA43 Comparator abnormality [e-STUDIO850]
CA44 Beam sensor detection error [e-STUDIO850]
CA50 Laser power adjustment error [e-STUDIO850]
CA90 Image data transmission error of SYS board: Communication error has occurred between the PLG board and the SYS board.
CAA0 Secondary scanning fine adjustment error: Secondary scanning control by the galvanometer mirror does not end normally. [e-STUDIO850]
CAB0 Inter-page correction error of secondary scanning: Inter-page secondary scanning control by the galvanometer mirror does not end normally. [e-STUDIO850]
CAC0 Primary scanning dot adjustment error: Primary scanning control does not end normally. [e-STUDIO850]
CAF0 Inter-page correction error of primary scanning: Inter-page primary scanning control does not end normally. [e-STUDIO850]
CB10 Feed motor abnormality: The feed motor does not run normally or the stack feed roller does not move normally.
CB20 Delivery motor abnormality: The delivery motor does not run normally or the delivery roller does not move normally.
CB30 Tray lift motor abnormality
CB40 Alignment motor (rear) abnormality: The alignment motor (rear) does not run normally or the alignment plate does not move normally.
CB50 Staple motor abnormality: The staple motor does not run normally or the stapler does not move normally.
CB60 Stapler shift motor abnormality: The stapler shift motor does not run normally or the Staple Unit does not move normally.
CB70 Stack amount detection sensor abnormality
CB80 Backup RAM data abnormality: 1) Abnormality of checksum value on the finisher controller PC board is detected when the power is turned ON. 2) Abnormality of checksum value on the punch controller PC board is detected when the power is turned ON.
CB90 Paper pushing plate motor abnormality: The paper pushing plate motor does not run normally or the paper pushing plate does not move normally.
CBA0 Stitch motor (front) abnormality: The stitch motor (front) does not run normally or the rotational cam does not move normally.
CBB0 Stitch motor (rear) abnormality: The stitch motor (rear) does not run normally or the rotational cam does not move normally.
CBC0 Alignment motor abnormality: The alignment motor does not run normally or the alignment plate does not move normally.
CBD0 Guide motor abnormality: The guide motor does not run normally or the guide does not move normally.
CBE0 Paper folding motor abnormality: The paper folding motor does not run normally or the paper folding roller does not move normally.
CBF0 Paper positioning plate motor abnormality: The paper positioning plate motor does not run normally or the paper positioning plate does not move normally.
CC00 Sensor connector abnormality: Disconnection of each connector of the guide home position sensor, paper pushing plate home position sensor and paper pushing plate leading position sensor is detected.
CC10 Microswitch abnormality: Any of the inlet door switch, delivery door switch and front cover closing detection switch is opened while all the covers are closed.
CC20 Communication error between Finisher and Saddle Stitch section: Communication error has occurred between the finisher controller PC board and the saddle stitcher controller PC board.
CC40 Swing motor abnormality: The swing motor does not run normally or the swing unit does not move normally.
CC50 Horizontal registration motor abnormality: The horizontal registration motor does not run normally or the puncher does not move normally.
CC60 Punch motor abnormality: The punch motor does not run normally or the puncher does not move normally.
CC80 Front alignment motor abnormality: Front alignment motor is not rotating or aligning plate is not moving normally. [MJ-1029]
CCC1 Communication error between Inserter Unit and Finisher
CCD1 Inserter EEPROM abnormality
CCE1 Inserter fan motor abnormality
CD00 Laser initialization time-out: Laser control does not end within the initialization period. [e-STUDIO850]
CD10 Cleaning brush drive motor abnormality: The cleaning brush drive motor does not run normally when the power is turned ON or the copying is started.

Test motor mực thải 03 – 116 (on) 166(off).
Đo điện áp tại socket CN 338 pin B13 (TNHMLK-0) tín hiệu khóa motor. Bạn s9o chế độ tỉnh bao nhiêu? và khi chụp thay đổi thế nào. VD: khi không chạy = 3.5VDC. Khi chạy = 0V.bình thường. Nếu hư mạch xung hồi bên trong motor thì treo giá trị volt hoặc bằng 0V tùy theo thiết kế của nhà SX=> LGC không nhận được tín hiệu hồi tiếp thì sẽ báo Code.

Main hư cũng cd20. Sensor hư cũng cd20.

CD20 Used toner transport motor abnormality: The used toner transport motor does not run normally when the power is turned ON or the copying is started.
CD30 Recycle toner transport motor abnormality: The recycle toner transport motor does not run normally when the power is turned ON or the copying is started.
CD40 Toner bag full

Kiểm Tra Motor mực thải – Sensor Mực thải – 08-399

CD50 Fuser unit
Web motor signal path abnormality
CDE0 Finisher
Paddle unit home position error detection: The paddle unit does not leave the home position when the paddle motor has been driven for specified time. [MJ-1029]
CE50 Image quality control
Temperature/humidity sensor abnormality: The output value of the temperature/humidity sensor is out of the specified range.
CE90 Image quality control
Drum thermistor abnormality: The output value of the drum thermistor is out of the specified range.
CF00 Belt escape unit home position error detection: The belt escape unit does not leave the home position when the Knurled belt motor has been driven for specified time. [MJ-1029]
CF10 Undefined error code processing: If the engine of the equipment judges that a code (command) other than the defined error codes is sent from the finisher, it regards this as a CF10 error.
CF70 New toner transport motor abnormality: The new toner transport motor does not run normally when new toner is supplied.
CF80 Hopper motor lockup: The hopper motor does not run normally when the power is ON or the copying is started.
E010 Paper not reaching fuser transport sensor: Paper which has passed the fuser unit does not reach the fuser transport sensor.
E020 Paper stopping at fuser transport sensor: The trailing edge of paper does not pass the fuser transport sensor after its leading edge has reached the fuser transport sensor.
E030 Power-ON jam: Paper is remaining on the paper transport path of the equipment when the power is turned ON.
E061 Incorrect paper size setting for 1st drawer: The size of paper in the 1st drawer differs from size setting of the equipment.
E062 Incorrect paper size setting for 2nd drawer: The size of paper in the 2nd drawer differs from size setting of the equipment.
E063 Incorrect paper size setting for 3rd drawer: The size of paper in the 3rd drawer differs from size setting of the equipment.
E064 Incorrect paper size setting for 4th drawer: The size of paper in the 4th drawer differs from size setting of the equipment.
E065 Incorrect paper size setting for bypass tray: The size of paper in the bypass tray differs from size setting of the equipment.
E090 Image data delay jam: Image data to be printed cannot be prepared.
E110 Transport jam during duplex printing (paper not reaching registration sensor): Paper which passed the reverse transport section does not reach the registration sensor during duplex printing.
E120 Bypass misfeeding (paper not reaching registration sensor): Paper fed out of the bypass tray does not reach the registration sensor.
E130 1st drawer misfeeding (paper not reaching 1st drawer feed sensor): Paper does not reach the 1st drawer feed sensor during the feeding at the 1st drawer
E140 2nd drawer misfeeding (paper not reaching 2nd drawer feed sensor): Paper does not reach the 2nd drawer feed sensor during the feeding at the 2nd drawer.
E150 3rd drawer misfeeding (paper not reaching 3rd drawer / Tandem LCF feed sensor): Paper does not reach the 3rd drawer / Tandem LCF feed sensor during the feeding at the 3rd drawer.
E160 4th drawer misfeeding (paper not reaching 4th drawer feed sensor): Paper does not reach the 4th drawer feed sensor during the feeding at the 4th drawer.
E180 Option LCF misfeeding (paper not reaching Option LCF feed sensor): Paper does not reach the Option LCF feed sensor during the feeding at the Option LCF.
E190 Tandem LCF misfeeding (paper not reaching 3rd drawer / Tandem LCF feed sensor): Paper does not reach the 3rd drawer / Tandem LCF feed sensor during the feeding at the Tandem LCF
E200 1st drawer transport jam (paper not reaching registration sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the registration sensor during the feeding at the 1st drawer.
E201 1st drawer transport jam (paper not reaching intermediate transport sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the intermediate transport sensor during the feeding at the 1st drawer.
E210 2nd drawer transport jam (paper not reaching registration sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the registration sensor during the feeding at the 2nd drawer.
E211 2nd drawer transport jam (paper not reaching intermediate transport sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the intermediate transport sensor during the feeding at the 2nd drawer.
E220 2nd drawer transport jam (paper not reaching 1st drawer transport sensor): Paper which has passed the 2nd drawer transport sensor does not reach the 1st drawer
E230 1st drawer transport jam (paper not reaching 1st drawer transport sensor): Paper which has passed the 1st drawer feed sensor does not reach the 1st drawer transport sensor during the feeding at the 1st drawer.
E240 2nd drawer transport jam (paper not reaching 2nd drawer transport sensor): Paper which has passed the 2nd drawer feed sensor does not reach the 2nd drawer transport sensor during the feeding at the 2nd drawer.
E250 Option LCF transport jam (paper not reaching Option LCF transport sensor): Paper does not reach the Option LCF transport sensor during the feeding at the Option LCF.
E260 Option LCF transport jam (paper not reaching registration sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the registration sensor during the feeding at the Option LCF.
E261 Option LCF transport jam (paper not reaching intermediate transport sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the intermediate transport sensor during the feeding at the Option LCF.
E2A1 Transport jam during duplex printing (paper not reaching intermediate transport sensor): Paper which has passed the reverse section and horizontal transport section does not reach the intermediate transport sensor during duplex printing.
E300 3rd drawer transport jam (paper not reaching registration sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the registration sensor during the feeding at the 3rd drawer.
E301 3rd drawer transport jam (paper not reaching intermediate transport sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the intermediate transport sensor during the feeding at the 3rd drawer.
E310 3rd drawer transport jam (paper not reaching 1st drawer transport sensor): Paper which has passed the 2nd transport sensor does not reach the 1st drawer transport sensor during the feeding at the 3rd drawer.
E320 3rd drawer transport jam (paper not reaching 2nd drawer transport sensor): Paper which has passed the 3rd drawer / Tandem LCF transport sensor does not reach the 2nd drawer transport sensor during the feeding at the 3rd drawer.
E330 4th drawer transport jam (paper not reaching registration sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the registration sensor during the feeding at the 4th drawer.
E331 4th drawer transport jam (paper not reaching intermediate transport sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the intermediate transport sensor during the feeding at the 4th drawer.
E340 4th drawer transport jam (paper not reaching 1st transport sensor): Paper which has passed the 2nd drawer transport sensor does not reach the 1st drawer transport sensor during the feeding at the 4th drawer.
E350 4th drawer transport jam (paper not reaching 2nd drawer transport sensor): Paper which has passed the 3rd drawer / Tandem LCF transport sensor does not reach the 2nd drawer transport sensor during the feeding at the 4th drawer.
E360 4th drawer transport jam (paper not reaching 3rd drawer / Tandem LCF transport sensor): Paper which has passed the 4th drawer transport sensor does not reach the 3rd drawer / Tandem LCF transport sensor during the feeding at the 4th drawer.
E230 1st drawer transport jam (paper not reaching 1st drawer transport sensor): Paper which has passed the 1st drawer feed sensor does not reach the 1st drawer transport sensor during the feeding at the 1st drawer.
E240 2nd drawer transport jam (paper not reaching 2nd drawer transport sensor): Paper which has passed the 2nd drawer feed sensor does not reach the 2nd drawer transport sensor during the feeding at the 2nd drawer.
E250 Option LCF transport jam (paper not reaching Option LCF transport sensor): Paper does not reach the Option LCF transport sensor during the feeding at the Option LCF.
E260 Option LCF transport jam (paper not reaching registration sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the registration sensor during the feeding at the Option LCF.
E261 Option LCF transport jam (paper not reaching intermediate transport sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the intermediate transport sensor during the feeding at the Option LCF.
E2A1 Transport jam during duplex printing (paper not reaching intermediate transport sensor): Paper which has passed the reverse section and horizontal transport section does not reach the intermediate transport sensor during duplex printing.
E300 3rd drawer transport jam (paper not reaching registration sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the registration sensor during the feeding at the 3rd drawer.
E301 3rd drawer transport jam (paper not reaching intermediate transport sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the intermediate transport sensor during the feeding at the 3rd drawer.
E310 3rd drawer transport jam (paper not reaching 1st drawer transport sensor): Paper which has passed the 2nd transport sensor does not reach the 1st drawer transport sensor during the feeding at the 3rd drawer.
E320 3rd drawer transport jam (paper not reaching 2nd drawer transport sensor): Paper which has passed the 3rd drawer / Tandem LCF transport sensor does not reach the 2nd drawer transport sensor during the feeding at the 3rd drawer.
E330 4th drawer transport jam (paper not reaching registration sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the registration sensor during the feeding at the 4th drawer.
E331 4th drawer transport jam (paper not reaching intermediate transport sensor): Paper which has passed the 1st drawer transport sensor does not reach the intermediate transport sensor during the feeding at the 4th drawer.
E340 4th drawer transport jam (paper not reaching 1st transport sensor): Paper which has passed the 2nd drawer transport sensor does not reach the 1st drawer transport sensor during the feeding at the 4th drawer.
E350 4th drawer transport jam (paper not reaching 2nd drawer transport sensor): Paper which has passed the 3rd drawer / Tandem LCF transport sensor does not reach the 2nd drawer transport sensor during the feeding at the 4th drawer.
E360 4th drawer transport jam (paper not reaching 3rd drawer / Tandem LCF transport sensor): Paper which has passed the 4th drawer transport sensor does not reach the 3rd drawer / Tandem LCF transport sensor during the feeding at the 4th drawer.
E540 Transport jam during duplex printing (paper not reaching horizontal transport sensor-3): Paper which has passed the horizontal transport sensor-2 does not reach the horizontal transport sensor-3 during duplex printing.
E550 Paper remaining jam at paper transport path: Paper is remaining on the paper transport path when the printing has finished. (Jam caused by a multiple paper feeding)
E570 Transport jam during duplex printing (paper not reaching reverse sensor-1): Paper which has passed the fuser unit transport sensor does not reach the reverse sensor-1 during duplex printing.
E580 Paper stopping at reverse section: The trailing edge of paper does not pass the reverse sensor-1 or reverse sensor-2 after its leading edge has reached the reverse sensor-1 or reverse sensor-2.
E590 Paper stopping at exit section: The trailing edge of paper does not pass the exit sensor after its leading edge has reached the exit sensor.
E5A0 Paper not reaching exit sensor: The leading edge of paper does not reach the exit sensor.
E711 Original not reaching original length detection sensor: An original fed out of the original feeding tray does not reach the original length detection sensor.
E712 Original not reaching registration sensor: An original fed out of the original feeding tray does not reach the original registration sensor.
E713 Original stopping at original length detection sensor: The trailing edge of the original does not pass the original length detection sensor after its leading edge has reached the original length detection sensor.
E714 Feed signal reception jam: The feed signal is received while no original is placed on the original feeding tray.
E715 Tray lifting movement time-out: The lifting tray does not reach the lifting tray upper limit detection sensor.
E716 Tray lowering movement time-out: The lifting tray does not reach the lifting tray lower limit detection sensor.
E721 Original not reaching read sensor: An original which has passed the original registration sensor (while its front side is being scanned) or the reverse sensor (while its back side is being scanned) does not reach the read sensor.
E722 Original not reaching large original exit sensor (during scanning): An original which has passed the read sensor does not reach the large original exit sensor when this original is transported from the scanning section to the exit section.
E723 Original not reaching small original reverse sensor (during scanning): An original which has passed the read sensor does not reach the small original reverse sensor when this original is transported from the scanning section to the reverse section.
E724 Original stopping at registration sensor: The trailing edge of the original does not pass the registration sensor after its leading edge has reached the registration sensor.
E725 Original stopping at read sensor: The trailing edge of the original does not pass the read sensor after its leading edge has reached the read sensor.
E726 Transport/exit signal reception jam: The RADF has received the transport/exit signal from the equipment while no original is at the exposure waiting position.
E728 Original not reaching small original exit sensor (during scanning): An original which has passed the read sensor does not reach the small original exit sensor when this original is transported from the scanning section to the exit section.
E731 Original stopping at large original exit sensor: The trailing edge of the original does not pass the large original exit sensor after its leading edge has reached the large original exit sensor.
E732 Original stopping at small original exit sensor: The trailing edge of the original does not pass the small original exit sensor after its leading edge has reached the small original exit sensor.
E733 Original not reaching large original exit sensor (exit section)
E741 Original stopping at small original reverse sensor: The trailing edge of the original does not pass the small original reverse sensor after its leading edge has reached the small original reverse sensor.
E742 Original not reaching small original reverse sensor (during reverse feeding): The leading edge of the original does not reach the small original reverse sensor when this original is fed out of the reverse section.
E743 Original not reaching small original exit sensor (during reverse feeding): An original which has passed the small original reverse sensor does not reach the small original exit sensor when this original is exited out of the reverse section.
E751 Original stopping at original intermediate transport sensor: The trailing edge of the original does not pass the original intermediate transport sensor after its leading edge has reached the original intermediate transport sensor.
E752 Original not reaching original intermediate transport sensor: The leading edge of the original which has passed the read sensor does not reach the original intermediate transport sensor.
E761 Original remaining at original length detection sensor
E762 Original remaining at original registration sensor
E763 Original remaining at original width detection sensor
E764 Original remaining at read sensor
E765 Original remaining at original intermediate transport sensor
E766 Original remaining at small original reverse sensor
E767 Original remaining at small original exit sensor
E768 Original remaining at large original exit sensor
E800 24 VDC supply off jam: A job is started or continued while 24 VDC supply is shut off.
E860 Jam access cover open jam: The jam access cover has opened during the operation of the RADF.
E870 RADF open jam: The RADF has opened during the operation of the RADF.
E9F0 Hole punch jam: Hole punching is not performed properly.
EA10 Paper transport delay jam: Paper which has passed the exit sensor does not reach the inlet sensor.
EA20 Paper transport stop jam: Paper which has reached the inlet sensor does not pass the inlet sensor.
EA30 Power-ON jam: Paper is remaining at the inlet sensor when the power is turned ON.
EA40 Door open jam: The upper cover or the front cover of the Finisher has opened, or the upper door or the front door of the Hole Punch Unit has opened during printing.
EA50 Stapling jam: Stapling is not performed properly.
EA60 Early arrival jam: The inlet sensor detects paper earlier than the specified timing.
EA80 Stapling jam: Stapling is not performed properly.
EA90 Door open jam: The delivery cover or the inlet cover has opened during printing.
EAA0 Power-ON jam: Paper is remaining at the No. 1 paper sensor, No. 2 paper sensor, No. 3 paper sensor, vertical path paper sensor or delivery sensor when the power is turned ON.
EAB0 Paper transport stop jam: Paper which has passed the inlet sensor does not reach or pass the No. 1 paper sensor, No. 2 paper sensor, No. 3 paper sensor or delivery sensor.
EAC0 Transport delay jam: Paper which has reached the inlet sensor does not pass the inlet sensor.
EAD0 Print end command time-out jam: The printing has not finished normally due to the communication error between the SYS board and LGC board at the end of the printing.
EAE0 Receiving period time-out jam: The printing cannot be finished normally due to the communication error between the equipment and the Finisher when the paper is transported from the equipment to the Finisher.
EB30 Ready period time-out jam: The equipment judges that the paper transport to the Finisher is disabled due to the communication error between the equipment and the Finisher at the start of the printing.
EB50 Paper remaining on the transport path: The multiple feeding of the preceding paper caused the misfeeding of the upcoming paper.
EB60 Paper remaining on the transport path: The multiple feeding of the preceding paper caused the misfeeding of the upcoming paper (= redetection after no jam is detected at [EB50]).
EC00 Inserter feeding delay jam
EC10 Inserter feeding stop jam
EC20 Inserter reverse path delay jam-1
EC30 Inserter reverse path stop jam-1
EC40 Inserter reverse path delay jam-2
EC50 Inserter reverse path stop jam-2
EC60 Inserter transport delay jam-1
EC70 Inserter transport stop jam-1
EC80 Inserter transport delay jam-2
EC90 Inserter transport stop jam-2
ECA0 Paper remaining in Inserter Unit at power-ON
ECB0 Incorrect setting of paper size for Inserter Unit
ECC0 Inserter Unit misfeeding
ECD0 Inserter Unit door open jam
F070 Communication error between System-CPU and Engine-CPU
F090 SRAM abnormality on SYS board
F091 FRAM abnormality on SYS board
F092 SRAM and FRAM abnormality on SYS board
F100 HDD format error: The HDD cannot be formatted normally.

Toshiba E810 hỏng ổ cứng, bạn mua ổ cứng data máy tính chạy bình thường thôi nhé. ko cần cài đặt úp gì đâu, cắm ổ cứng vào 08-690-2. 

F101 HDD unmounted: Connection of the HDD is not detected.
F102 HDD boot error: HDD does not become ready for booting.
F103 HDD data transfer time-out: Data reading or writing is not executed in a specified period of time.
F104 HDD data error: Abnormality is detected in the data of the HDD.
F105 Other HDD errors
F106 Point and Print partition damage
F107 /BOX partition damage
F108 /SHA partition damage
F110 Communication error between System-CPU and Scan-ner-CPU
F111 Scanner response abnormality
F120 Database abnormality: Databases do not run normally.
F130 Invalid MAC address
F200 Data overwrite kit (GP-1060) is taken off

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*